Kasulik info

Kasulik INFO

Abivahendid tööealistele ilma puude ja töövõime languseta inimestele

 

Sotsiaalministeeriumi poolt käivitatakse 1. jaanuarist kuni 30. juunini 2021 pilootprojekt ”Abivahendite võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta”. Sellega seoses saavad osta ja rentida kõiki määruse järgseid abivahendeid kõik tööealised inimesed, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust. Kuid tuleb tähele panna, et oluline on konkreetsele abivahendile arstitõend (perearst või eriarst)!

Kes saavad pilootprojektis osaleda?

 • Tööealised inimesed, kellel:
  – ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust
  – kellel on spetsialisti/arsti poolt tuvastatud abivahendi vajadus (abivahendi tõend)

Riigipoolse soodustusega on võimalik abivahendeid osta ja rentida:

 • puudega lastel (kuni 18-aastased) – 90% soodustus
 • lastel (kuni 18-aastased) eriarsti tõendi alusel – 50% soodustus
 • 16-17-aastastel, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime
 • tööealistel inimestel, kellel on kas: osaline/puuduv töövõime; töövõimetus alates 40%; määratud puue
 • kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistel inimestel
 • vanaduspensioniealistel.

ABIVAHENDI OSTMISEKS VÕI RENTIMISEKS SOODUSTUSEGA ON VAJALIK:

 1. Arstitõend
  Arstitõendil peavad olema välja toodud kõik abivahendid, mida inimene vajab (mitte ISO-koodi täpsusega). Sõltuvalt abivahendist väljastab arstitõendit kas perearst, eriarst, vastava täiendkoolituse läbinud õde, rehabilitatsioonimeeskond, füsio- või tegevusterapeut.
 2. Isikliku abivahendi kaart
  Alates 1. detsembrist 2020 ei pea kliendid enam abivahendi kaarti taotlema ega kaasas kandma, sest kogu info inimese abivahenditehingute kohta liigub teenuseosutajate ja ameti vahel elektrooniliselt. Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute kohta saab inimene infot vaadata Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusest.

ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART

Alates 1. detsembrist 2020 ei pea kliendid enam abivahendi kaarti taotlema ega kaasas kandma, sest kogu info inimese abivahenditehingute kohta liigub teenuseosutajate ja ameti vahel elektrooniliselt. Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute kohta saab inimene infot vaadata ameti iseteenindusest.

Õigus abivahendi kaardile on inimesel, kellel on tuvastatud puuetöövõime langus või kes on jõudnud vanaduspensioni ikka.

Puudeta lapsele on kaarti võimalik taotleda ainult eriarsti tõendi alusel.

Vastav info selle kohta, kes võib olla abivahendi vajaduse tuvastaja, on ära toodud sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 74 lisas „Abivahendite loetelu“, mis on leitav SIIT (PDF).

ABIVAHENDITE EEST TASUMINE

Riik kompenseerib abivahendi vastavalt ühe või teise abivahendi piirhinnale.

Abivahenditele on kehtestatud piirhinnad, mille eest on kättesaadavad kaks kolmandikku enimkasutatavatest abivahenditest. Piirhinna sees kehtib ka abivahendi soodustus.

Laste ja vanaduspensioniealiste inimeste eest toimub riigipoolse osaluse tasumine riigieelarvest.

Tööealiste ehk 16-63-aastaste inimeste eest toimub riigipoolse osaluse tasumine Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Sellega käib kaasas vastav aruandlus. Kui riik tasub kas tervikuna või osaliselt abivahendi eest, on tööealisel abivahendi saajal kohustus täita tööhõive ja koolitusel/kursusel osalemise ankeet

Kallimate abivahendite puhul on võimalik taotleda erimenetlust.

Kui vajalik abivahend on keerukam ja kallim, inimene vajab mitut abivahendit või on raskusi omaosaluse tasumisega, tuleb esitada taotlus erimenetluseks Sotsiaalkindlustusametile. Võrreldes vana süsteemiga, kus kallima ja keerulisema abivahendi taotlemine võis kesta ka 8-9 kuud, vaadatakse nüüd taotlus läbi maksimaalselt 30 päevaga ja vajadusel kaasatakse Sotsiaalkindlustusameti eksperte.

ABIVAHENDITE EEST TASUMINE ERIMENETLUSE KORRAS

Erandkorras võib abivahendi ostmisel või üürimisel taotleda tasu täieliku maksmise kohustuse ülevõtmist riigi poolt.

Erimenetlust on õigus taotleda juhtudel, kui inimene taotleb:

 • uut abivahendit enne talle hüvitatud sama abivahendi kasutusaja lõppu kui abivahend on sobimatu tervislikel või inimesest mitteolenevatel põhjustel);
 • abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada tuleb kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada tuleb kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • kasutusaja piirlimiidi suurendamist kui vajadus on põhjustatud diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt.

Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendite kaardi andmed“ koos selle juurde kuuluva abivahendite loetelu lisaga leiab Riigi Teatajast SIIT (PDF).

Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:

E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Infotelefon: 16106

 • Dokumentide säilitamine
 • 1. Ettepanekute ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumente säilitatakse lähtuvalt kehtivatest seadustest ning nende säilitamise korraldab Arci Estonia OÜ juhataja.
 • 2. Kõik kirjalikud ettepanekud ja kaebused ning nende vastused säilitatakse ettepanekute ja kaebuste lahendamise korra kaustas.